Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon halen 600 bestaande sociale
huurwoningen in Pendrecht van het aardgas, om ze daarna aan te sluiten op het Rotterdamse
warmtenet. Vanochtend ondertekenden de initiatiefnemers een gebiedsovereenkomst met
afspraken hierover. Binnen vijf jaar worden alle 600 woningen verwarmd met industriële
restwarmte en koken de bewoners elektrisch. Uniek is dat het niet een enkel flatgebouw of rijtje
eengezinswoningen betreft, maar een groot gebied, waarin bestaande woningen worden
aangesloten op het warmtenet terwijl ze in veel gevallen nog bewoond zijn. Het is de eerste keer
dat een dergelijke grootschalige gebiedsgerichte aanpak wordt afgesproken.

Alle woningen aardgasvrij voor 2050

Het aardgasvrij maken van 600 woningen in Pendrecht is een eerste forse stap in het behalen van
grotere duurzaamheidsdoelen. Woonstad Rotterdam en Nuon lopen hiermee voor op de plannen die
Diederik Samsom ontwikkelde aan ‘zijn’ klimaattafel, waarin woningcorporaties benoemd zijn tot
startmotor in de energietransitie. Woonstad Rotterdam, één van de grootste corporaties in het land,
wil voor 2050 al haar vastgoed in Rotterdam gasloos maken, zo’n 57.000 woningen. De teller staat nu
al op bijna 20% gasloze woningen. Hierbij werkt Woonstad Rotterdam intensief samen met andere
stakeholders zoals de gemeente Rotterdam, die ook de particuliere eigenaren in de wijk mee wil
nemen. Aardgas is schadelijk voor het milieu door de CO2 die bij winning en verbranding wordt
uitgestoten. Door het leveren van industriële restwarmte draagt Nuon substantieel bij aan deze
klimaatambities. Overschakelen op het warmtenet levert een CO2-reductie op van 75-80 procent ten
opzichte van individuele cv-ketels.

Voordelen voor bewoners

Niet alleen het milieu, ook de bewoners van de woningen in Pendrecht profiteren van de
omschakeling naar het warmtenet. De aangekondigde forse verhoging van de energiebelasting blijft
deze bewoners bespaard. Een gasloze woning is bovendien veiliger. In complexen met voorheen
gemeenschappelijke ketels is er geen gedoe meer met verdeelsleutels, omdat het verbruik van het
warmtenet per individuele woning wordt gemeten.

Andere aanpak

Het is voor Nuon een belangrijke stap om bestaande bouw op Rotterdam Zuid aardgasloos te maken.
Dat vraagt om een hele andere aanpak dan bij nieuwbouw. In bestaande bouw moet per woning
worden gekeken hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Elk huis heeft een andere inrichting en
bovendien luistert de afstemming met de zittende bewoners heel nauw. “Nuon heeft zich in dit
traject als een betrouwbare en creatieve partner in de energietransitie neergezet” aldus Pim
Dumans, programmamanager Duurzaamheid van Woonstad Rotterdam.

Corporatiebezit als Startmotor

De energietransitie, zoals de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen
wordt genoemd, is een grote uitdaging voor de bestaande woningvoorraad. Nieuwbouwwoningen
kunnen in de ontwerpfase geschikt worden gemaakt voor duurzame energie, maar bestaande
woningen aanpassen is lastiger. De voorraad van woningcorporaties biedt een grote kans om op
relatief korte termijn stappen te zetten in de richting van een aardgasvrije gebouwde omgeving.
Corporatiewoningen staan vaak bij elkaar in buurten of wijken, waardoor een heel gebied met een
paar honderd woningen in één keer kan worden overgezet van aardgas naar het warmtenet.

Hoe krijg je iedereen mee?

Maar meestal hebben corporaties niet alle woningen in een wijk in bezit. In Pendrecht is meer dan de
helft van de 5.600 woningen van Woonstad. Het is daarom belangrijk dat ook andere
vastgoedeigenaren besluiten hun woningen af te koppelen van het aardgas en aan te sluiten op het
warmtenet. De gemeente Rotterdam onderzoekt in Pendrecht wat er nodig is om dit op
gebiedsniveau voor elkaar te krijgen.