In de gemeente Medemblik vindt een politieke afweging plaats omtrent de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente. De Woonschakel plaatst kanttekeningen bij de effectiviteit van het huisvesten van vergunninghouders via urgentie in plaats van een directe toewijzing. Het huisvesten van vergunninghouders via urgentie kan een averechts effect hebben op het gewenste spreidingsbeleid van de gemeente.

Gevolgen huidige urgentieregeling

De mogelijke beleidswijziging heeft gevolgen voor de huidige urgentieregeling die geldt voor zeven Westfriese gemeenten. Een gevolg is dat de Regionale Urgentiecommissie een grotere taakbelasting heeft. Voor elke urgentieprocedure moet namelijk een aanvraag worden ingediend en leges aan de gemeente worden betaald. Daarnaast is er extra werk voor vrijwilligers van onder meer Vluchtelingenwerk omdat er, bij voldoende aanbod, 26 reacties in 4 maanden nodig zijn op vrijgekomen huurwoningen (clustering van groepen in straten/buurten die minder gewild zijn kan dan optreden). Na deze periode moet binnen 4 maanden een passende woningaanbieding door de woningcorporatie worden gedaan.

Wachttijd huurwoning

Gedurende tientallen jaren worden vergunninghouders al gehuisvest in huurwoningen door De Woonschakel. In november 2015 en januari 2016 stuurde De Woonschakel een noodbrief aan de vier kerngemeenten waar zij actief is. Daarbij is inzicht gegeven in de beschikbare woningen per jaar voor woningzoekenden, de oplopende wachttijden boven de maximaal gewenste 24 maanden voor reguliere woningzoekenden, er is een oproep gedaan voor meer bouwlocaties voor sociale huurwoningen en inzicht gegeven in de spreiding van vergunninghouders per dorpskern/wijk.

Urgentie huisvesting stop kan gemeente geld kosten

De enige wachttijdvermindering voor reguliere woningzoekenden is het niet meer via directe bemiddeling of urgentie huisvesten van vergunninghouders. Dat is mogelijk, maar kan inhouden dat aan de gemeente mogelijk kosten per niet gehuisveste vergunninghouder per maand in rekening worden gebracht door de provincie. Het doorschuiven van vergunninghouders naar andere gemeenten in de regio of provincie beschadigt de solidariteit en houdbaarheid van het bestaande systeem. Welwillende gemeenten krijgen een nog zwaardere last toebedeeld. Zowel bij directe bemiddeling als bij een passende aanbieding op grond van urgentie zoekt De Woonschakel grenzen op voor het gewenste spreidingsbeleid.

Bouwlocaties

Het is aan het college van B en W en de gemeenteraad van Medemblik om te besluiten hoe om te gaan met de huisvesting van vergunninghouders en op welke wijze zij dit wensen vast te leggen in de prestatieafspraken die jaarlijks met woningcorporaties en huurdersorganisaties worden gemaakt. Om de slagingskans voor alle woningzoekenden te vergroten blijft De Woonschakel zich maximaal inspannen voor de bouw van extra sociale huurwoningen. Onder andere de bouw van 108 woningen in de gemeente Medemblik (2017-2018) en recente nieuwbouw in de projecten Reigersborg (28 won. – gemeente Drechterland) en bij Het Voert (52 won. – Stede Broec) hebben er voor gezorgd dat er meer woningen voor woningzoekenden beschikbaar zijn gekomen en dat de achterstand in de huisvesting van vergunninghouders in deze gemeenten is ingelopen. In de gemeente Koggenland is nog een achterstand aanwezig in de huisvesting van vergunninghouders door een gebrek aan nieuwbouw en weinig verhuizingen in het bestaande woningbezit.

Gebrek aan bouwlocaties

Het huidige gebrek aan bouwlocaties in de diverse gemeenten wordt betreurd. Binnen wet- en regelgeving, en rekening houdende met maatschappelijke ontwikkelingen, blijft De Woonschakel haar taken op het gebied van de sociale volkshuisvesting zo goed mogelijk uitvoeren binnen West-Friesland voor woningzoekenden met of zonder urgentie c.q. directe bemiddeling.