Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen als CO2-neutrale woningen en langer zelfstandig thuis. Deze thema’s krijgen dan ook veel aandacht in het nieuwe ondernemingsplan van QuaWonen. De corporatie investeert de komende vier jaar 85 miljoen euro in het energiezuiniger maken van woningen. Ook zoekt de corporatie met gemeenten, zorg en welzijn naar oplossingen waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Energieneutrale woningvoorraad
QuaWonen streeft ernaar dat de woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is. CO2-neutraal op woningniveau betekent dat de woning net zoveel energie produceert als nodig is voor verwarming, ventilatie, warm water en het huishoudelijke verbruik bij een gemiddeld gezin. CO2-neutraal op wijkniveau betekent dat bijvoorbeeld zonnepanelen energie opwekken voor woningen die de corporatie niet energieneutraal kan maken.

In de periode tot 2022 neemt QuaWonen een kleine 1400 woningen onder handen. QuaWonen wil bijna 300 woningen meteen CO2-neutraal maken. Andere woningen worden eerst energiezuinig gemaakt en in een tweede stap naar CO2-neutraal gebracht. Of ze worden gesloopt omdat die tweede stap niet haalbaar is.

Bij straten met koopwoningen tussen de huurwoningen, laat QuaWonen eigenaren van de koopwoningen meedoen met de energieaanpak. Zij hebben dan een prijsvoordeel en kunnen vertrouwen op een goed isolatieadvies.

Langer zelfstandig thuis
De tweede uitdaging is langer zelfstandig thuis. QuaWonen huisvest steeds vaker één- en tweepersoonshuishoudens, mensen op leeftijd die langer zelfstandig thuis wonen, mensen die uitstromen uit beschermde woonvormen, en vergunninghouders. Omdat medewerkers van de corporatie regelmatig in de wijk rondlopen, zien zij vaak eerder dan andere partijen dat er wat achter de voordeur speelt. Vooral mensen die zorg mijden, zijn bij de corporatie vaak al wel in beeld. QuaWonen versterkt de komende jaren haar contacten met zorg en welzijn om snel en goed te kunnen doorverwijzen.

Bekijk ook de videoboodschap van directeur-bestuurder Rob van den Broeke van QuaWonen:

Verder krijgen ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, meer ruimte om zelf de woning geschikt te maken. Ze kunnen hierbij een beroep doen op de samenwerking tussen gemeente, QuaWonen en andere partners.

U vindt het ondernemingsplan van QuaWonen op www.quawonen.com.