Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft een nieuw Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) opgesteld. In het SBVN laat OFW via een routekaart zien hoe ze haar plannen op het gebied van duurzaam goed wonen waarmaakt en hoe ze ervoor gaat zorgen dat zij ook in de toekomst haar doelgroep passend bedient. Het werken volgens deze routekaart is uniek in Nederland en levert grote besparingen op.

No-regret aanpak

Nu de Nederlandse overheid zich klaarmaakt om in 2050 volledig energieneutraal en aardgasloos te zijn, is het verduurzamen van woningen een van de grootste opgaven waar corporaties voor staan. OFW verduurzaamt haar woningen al jaren volgens een vaste ‘no-regret’ aanpak: deze strategie kenmerkt zich door het stapsgewijs, op natuurlijke momenten met bewezen technieken, verduurzamen van de woningvoorraad. Hiervoor heeft OFW een routekaart gemaakt waarbij per woningcategorie de meest efficiënte en effectieve verduurzamingsingreep gekozen is.

Vermindering CO2-uitstoot met 85%

Met behulp van de maatregelen uit de routekaart gaat de CO2-uitstoot per woning flink omlaag. Prognoses op basis van werkelijke gebruiksgegevens laten zien dat OFW met deze maatregelen de gemiddelde CO2-uitstoot per woning in 2050 met 85% doet afnemen ten opzichte van 2008.

5 routes voor verduurzaming

De routekaart bestaat in totaal uit vijf hoofdroutes met allemaal een specifieke aanpak voor het onderhouden en verduurzamen van de woningvoorraad. Binnen iedere route staat kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen centraal.

Kijken naar de toekomst: dé senior bestaat niet

Een andere uitdaging waar OFW voor staat, is de vergrijzing van de Dronter samenleving. Niet alleen het aantal senioren neemt de komende jaren flink toe, ook wordt deze doelgroep steeds ouder, blijft zij langer vitaal en blijft zij langer thuis wonen. Maar dé senior bestaat niet. Daarom heeft OFW op basis van inschrijfgegevens en bewonersgedrag 3 profielen opgesteld. Het monitoren van gedrag aan de hand van deze profielen, helpt OFW bij de vraag wat er in de toekomst nodig is om te bouwen of welke aanpassingen nodig zijn in de huidige woningen.

Meer over het SBVN van OFW

Met de maatregelen uit het strategisch beleidsplan geeft OFW invulling aan twee thema’s uit het Ondernemingsplan 2018-2023: ‘onze doelgroep onder dak’ en ‘duurzaam goed wonen’. Omdat OFW veel opgaven niet alleen kan realiseren, wil OFW belanghouders zoals de gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging actief betrekken bij het vaststellen van de doelen en ambities. Dit betekent dat de inhoud ervan voorlopig is vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats op 20 maart 2019. Het volledige SVBN is te lezen op: ofw.nl/publicaties.