Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland neemt aan het einde van dit jaar de verhuurtaken op Terschelling over van Woningstichting De Veste. Na goede gesprekken met Huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling is unaniem voor WoonFriesland gekozen. Hiermee is voor zowel de huurders als het eiland gewaarborgd dat de sociale woningvoorraad en de dienstverlening op een goede manier behouden blijft.

WoonFriesland overname

Het gaat om 414 sociale huurwoningen, 204 studentenkamers, 3 medewerkers en het netwerkpunt op Terschelling. Ook zijn er plannen om een 50-tal nieuwe woningen te bouwen om voor meer evenwicht op de Terschellinger woningmarkt te zorgen. Vandaag zijn de eerste stappen gezet voor de overdracht met het ondertekenen van de overeenkomst. De overname past in het beleid van WoonFriesland om zich in Friesland te concentreren op de kerntaak: zorgen voor goede en betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat nodig hebben. Daarnaast is het sociaal verhuurbedrijf al meerdere jaren actief op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog. Hierdoor heeft WoonFriesland ervaring en expertise met deze specifieke woningmarkten.

Nieuwbouw en bestaande woningen op orde

De sociale woningvoorraad op Terschelling heeft dringend uitbreiding nodig. Woningcorporatie WoonFriesland is een ervaren volkshuisvestelijke partner die hierin kan voorzien en zo ook kan zorgen voor een leefbare en vitale woonomgeving op het eiland. “In goed overleg met de gemeente en met huurdersvereniging De Brandaris willen we zorgen voor meer evenwicht op de Terschellinger woningmarkt. Voldoende beschikbare, betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben, daar gaat het om. En dat is voor Terschelling essentieel voor de leefomgeving en economie. Zo zijn er plannen om een 50-tal nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast maken we een kwaliteitsslag bij driekwart van de huidige woningen die dat nodig hebben”, aldus Sigrid Hoekstra directeur-bestuurder WoonFriesland.

Huurder centraal

De Veste besloot om haar bezit over te dragen door de fysieke afstand en door de nieuwe regelgeving. Deze schrijft voor dat je geen nieuwe woningen mag bouwen buiten je eigen regio. Het traject is in nauwe samenwerking met de gemeente Terschelling en Huurdersvereniging De Brandaris doorlopen om zo tot een goede keuze te komen.  “Allen dragen het eiland een warm hart toe. Dan wil je ook dat de huurders, woningen en de drie betrokken actieve medewerkers op Terschelling in goede handen overgaan. In de wijze waarop WoonFriesland haar huurders centraal zet, zien wij veel overeenkomsten met onze eigen visie. Met het overdragen van onze woningen en medewerkers wordt de dienstverlening aan onze huurders gecontinueerd. Dat is een belangrijke voorwaarde”, geeft Rienk van der Meulen, directeur-bestuurder De Veste aan.

Samenwerking belangrijk

WoonFriesland vindt het belangrijk te investeren in de relatie met de huurders, huurdersorganisatie De Brandaris, de gemeente en andere partners. Ook blijven de drie huidige medewerkers op het eiland aanspreekpunt voor de huurders. Alleen door goede samenwerking is betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk.

Vloeiende overdracht

De huurders zijn door WoonFriesland en De Veste op de hoogte gebracht en worden nader geïnformeerd zodra de overdracht definitief plaatsvindt. Belangrijke zaken zoals de huurprijzen en het toewijzingsbeleid veranderen hierdoor niet. In de komende periode werken de beide verhuurders samen aan de overdracht. De verwachting is dit rond de jaarwisseling af te ronden, zodat WoonFriesland vanaf begin 2019 voor de huurders het aanspreekpunt is.