De informatievoorziening in de woningcorporatiesector moet worden verbeterd. Dit vinden Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW. Zij hebben hiervoor in 2017 een convenant opgesteld dat nu steeds concretere vormen gaat aannemen. De corporaties zullen gaan werken met Standard Business Reporting (SBR).

Een belangrijke doelstelling is het verminderen van de administratieve lasten met gemiddeld 10 procent per jaar gedurende 5 jaar. Door invoering van de Woningwet worden extra eisen gesteld aan corporaties. Hierdoor zijn ze veel meer tijd en geld kwijt aan administratie. Er zal nu kritisch gekeken worden naar de nut en noodzaak van de hoeveelheid gegevens die wordt opgevraagd.

Volgens de vier partijen heeft het huidige systeem, CorpoData, dikwijls met problemen te kampen. Dit systeem zal daarom op termijn worden vervangen door een SBR-portaal binnen een SBR-omgeving. Het rijksbrede shared service center Logius (dat veel ervaring heeft met dit soort trajecten) wordt ingehuurd om de ICT voor het SBR-traject professioneel op te zetten.

SBR is een aanpak voor informatie-uitwisseling tussen overheid en organisaties, die zich in
andere sectoren in Nederland (en ook daarbuiten) al heeft bewezen het is ‘proven-technology’

Invoering van SBR

De invoering van SBR stapsgewijs gaan verlopen. Corporaties, softwareleveranciers en andere partijen hebben daardoor de tijd om zich goed voor te bereiden op de veranderingen. Eind 2018 zal de eerste prognose invoer in een SBR systeem al kunnen plaatsvinden. Hierover zal 24 april een beslissing worden genomen binnen de stuurgroep. Daarna zou medio 2019 ook de verantwoordingsgegevens kunnen worden ingevoerd.