De komende jaren zullen woningcorporaties minder huizen opleveren dan eerder geraamd. Ook het aantal koopwoningen blijft achter. Dit blijkt uit een prognose van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de periode 2012 – 2016.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is de financieel toezichthouder voor woningcorporaties en heeft onlangs het  Sectorbeeld voornemens, prognoseperiode 2012 – 2016 uitgebracht.

Meer opleveringen in 2011

Het verwachte aantal van 28.900 nieuw op te leveren huurwoongelegenheden in 2011 is, ondanks de economische malaise, een fractie hoger dan in 2010 (28.600). Uit de voornemens van woningcorporaties blijkt dat er minder woningen in productie zijn. Daarom wordt voor de periode 2012 – 2016 verwacht dat alle woningcorporaties samen 148.700 nieuw te bouwen huurwoongelegenheden opleveren. Dit is lager dan was voorzien voor de periode 2011-2015 (164.200) en de periode 2010-2014 (175.100).

Minder dure woningen

Deze daling is (vooral) zichtbaar bij de nieuwbouw van dure huurwoningen boven de huurtoeslaggrens, waarvoor bij de financiering sinds 2011 geen WSW-borging meer kan worden verkregen. In het segment daar juist onder (dure huurwoningen tot de huurtoeslaggrens), waarvoor nog wel WSW-borging kan worden verkregen, is daarentegen een relatief sterke toename van de voorgenomen nieuwbouwproductie waar te nemen.

Minder koopwoningen

Het verwachte aantal van 6.800 nieuw gebouwde koopwoongelegenheden is in 2011 lager dan in 2010, toen dit aantal nog op 7.900 lag. Ook in de voornemens is een verdere daling van het aantal nieuw te bouwen koopwoningen te constateren. Voor de periode 2012-2016 ligt dit aantal op 44.000, terwijl dat aantal in de eerdere voornemens voor de periode 2011-2015 nog 59.000 bedroeg en voor de periode 2010-2014 zelfs 74.600.

Woningcorporaties hebben meer lasten

Uit de informatie over de bedrijfsvoering bij woningcorporaties blijkt dat de stijging van de huuropbrengsten in 2011 grotendeels is opgegaan aan fors toegenomen beheerlasten en licht gestegen onderhoudslasten. “In de prognoseperiode 2012-2016 verwachten de corporaties na aftrek van deze lasten wel meer over te houden van de stijgende huuropbrengsten”, aldus het CFV.