Een woning kent vele soorten waarderingen. Bij vastgoedontwikkelaars en  woningcorporaties worden noodgedwongen vaak diverse berekeningen gemaakt voor hetzelfde gebouw. Diverse instanties zijn geïnteresseerd in een ander soort waardering. Welke waarderingen zijn er allemaal? En wanneer zijn ze relevant?  Hierbij een lijst met diverse definities van woningwaarderingen.

(vrije) verkoopwaarde

De verkoopwaarde, ook wel vrije verkoopwaarde genoemd, is het bedrag dat de hoogste bieder voor uw woning zou willen betalen wanneer de woning in volledig eigendom en leeg wordt overgedragen. De verkoopwaarde wordt ook wel de marktwaarde genoemd en komt tot stand door vraag en aanbod.

Herbouwwaarde

Is een woning getroffen door een onvoorziene gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een brand? Dan dient deze herbouwd te worden. Bij het afsluiten van een verzekering voor een dergelijke calamiteit wordt dan gesproken over de herbouwwaarde. Dit zijn de kosten die moeten worden gemaakt om te woning opnieuw op te bouwen of te repareren naar huidige staat.

Leegwaarde

Dit is de waarde van een huurwoning wanneer deze wordt verkocht vrij van huur en gebruik. Dit betekent dat het vastgoedobject zonder huurcontract en overige gebruiksbelemmeringen wordt verkocht. Dit is het geval indien het vastgoedobject leegstaat of aan een zittende huurder wordt verkocht.

WOZ waarde

Door een gemeente getaxeerde waarde van een onroerende zaak in het kader van
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Een gemeente stelt de WOZ waarde vast op basis van de objectsituatie op 1 januari van het jaar daarvoor. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verhuurde of niet-verhuurde staat van de woning: “De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak (woning) dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.”

WOZ waarde schatting nieuw gebouw

De WOZ waarde schatting nieuw gebouw wordt ook vaak bepaald aan de hand van vergelijkbare gebouwen. Het is vaak bij de gemeente in te zien welke gebouwen zijn gekozen ter vergelijk van de WOZ waarde schatting.

Marktwaarde in verhuurde staat

Dit is de marktwaarde van een woning inclusief lopend huurcontract. De marktwaarde in verhuurde staat ligt meestal lager dan de leegwaarde omdat een huurder recht heeft op huurbescherming. Hierdoor is een potentiële koper gebonden aan een maximale prijsstijging van de maandelijkse huur aan de huidige bewoner(s). Bovendien kan de potentiële koper de woning zelf ook niet verkopen voor de leegwaarde. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) schrijft voor hoe woningcorporaties de marktwaardering moeten berekenen.

Residuele waarde

Dit is de waarde van een woning waarbij rekening wordt gehouden dat er investeringen moeten worden gedaan om het pand weer courant te maken. De residuele waarde is de leegwaarde minus noodzakelijke renovatiekosten.

Kostprijs

De kostprijs van een woning betreft de kosten die zijn gemaakt om de woning te bouwen inclusief de grondprijs of het appartementsrecht. De kostprijs van een woning is een vast gegeven die gedurende de tijd. De kostprijs kan alleen wijzigen als er renovatie of verbetering aan de woning wordt uitgevoerd. Deze definitie wordt soms ook historische kostprijs genoemd.

Boekwaarde

De boekwaarde van een woning is de waarde waartegen het op de balans is opgenomen. Dit kan fors afwijken van bijvoorbeeld de marktwaarde. Er kan bijvoorbeeld jarenlang zijn afgeschreven op een pand. Hierdoor is de boekwaarde mogelijk fors lager dan de marktwaarde. Als een vastgoedobject meer waard is dan de boekwaarde dan is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt.

Executiewaarde

De executiewaarde van een woning is een schatting van het bedrag dat de woning zou opleveren als eigenaar wordt gedwongen om het te verkopen. Doordat het moment van de verkoop niet kan worden uitgekozen is een executiewaarde altijd lager dan de marktwaarde. Bij het verkrijgen van een hypotheek is de executiewaarde van een woning belangrijk.

Bedrijfswaarde

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een woning wordt gekeken naar de toekomstige kasstromen van de exploitatie. Met andere woorden: wat gaat de verhuur van de woning opleveren? Hierbij wordt rekening gehouden te verwachten kosten voor onderhoud gedurende de levensduur van de woning. Ten behoeve van financiering van woningen door woningcorporaties is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vooral geïnteresseerd in de bedrijfswaarde.

Fiscale waarde

Bij het vaststellen van de fiscale waarde van een woning wordt gekeken naar de regels die de fiscus hanteert. Dit bepaalt de fiscale waarde van de woning. Zo heeft de belastingdienst vastgelegd wanneer sprake is van onderhoud of verbetering van een woning. Verbetering van een woning zal de fiscale waarde doen stijgen. De belastingdienst heeft regels voor de mogelijke afschrijving op vaste activa waardoor de waarde van bijvoorbeeld een gebouw op de fiscale balans anders is dan op de commerciële balans.