Steeds meer steden breiden hun verbod op kamerverhuur middels studentenwoningen in bepaalde straten uit. De gemeenten willen hiermee tegemoet komen aan overlastklachten uit de buurt. Gemeente Maastricht heeft onlangs zestien straten toegevoegd aan het verbod op studentenwoningen. Dit waren er al 71. Door het groeiend aantal studenten wordt de woningnood steeds hoger. Huiseigenaren splitsen daarom vaker hun woning in meerdere studentenkamers.

Amsterdam

Buiten de overlast in de straat zijn er ook gemeenten die eisen stellen aan het aantal verhuurwoningen binnen een gebouw. In Amsterdam mogen er per gebouwcomplex maximaal 25% van de woningen bestaan uit woningen met 5 of meer verhuurbare kamers. Daarnaast moet de luchtgeluidisolatie en de contactgeluidisolatie van de woningscheidende constructie minimaal 47 dB bedragen. Dit staat echter ook gewoon in het Bouwbesluit.

Sociale cohesie

Uit een uitspraak van de Raad van State uit 2006 blijkt dat het aannemelijk wordt geacht dat wanneer een straat/buurt voor meer dan 10 % bestaat uit kamerverhuurpanden, de leefbaarheid en de sociale cohesie aangetast kan worden. In Nijmegen is een platform opgericht door buurtbewoners actief aan het procederen tegen de gemeente. Het platform Kamerbreed probeert hiermee de gemeente te verhinderen om vergunningen te verlenen voor het omzetten van woningen naar studentenkamers in straten waar al veel overlast wordt gemeld. Zij verwijzen onder andere naar de uitspraak van de Raad van State.

De gemeente Nijmegen heeft inmiddels de regels per 1 januari aangescherpt. Als een woningeigenaar 3 of meer kamers gaat verhuren is voortaan een omzettingsvergunning nodig. Voor bestaande verhuurders die kamers verhuren zonder vergunning geldt een overgangsregeling van een half jaar. Zij kunnen dan alsnog een vergunning krijgen als ze aantonen dat ze onder de oude regels niet vergunningplichtig waren. Waren ze dat wel, dan was het een illegaal kamerverhuurbedrijf.

De gemeente Nijmegen gaat ook meer energie steken in het opsporen van illegale kamerverhuurders. Daarnaast is er een centraal meldpunt gemaakt voor het melden van overlast door kamerverhuur. Het wordt daarmee eenvoudiger voor andere bewoners van een straat om meldingen te maken. De gemeente gaat bij aanhoudende overlast in gesprek met de verhuurder en kan bestuurlijke boetes opleggen of de vergunning intrekken.

Geen vergunning

De strijd om woningen om te zetten naar verhuur-eenheden wordt ook in andere steden gestreden. Het is voor veel vermogende particulieren een interessante manier om rendement te halen. In Utrecht werd afgelopen week een verbod op het splitsen van een woning naar appartementen nog eens bevestigd door de Rechtbank Midden-Nederland. De eigenaren hadden een pand gekocht in Utrecht. Dit pand wilde ze splitsen in een woonruimte voor hun dochter en in meerdere zelfstandige woonruimten voor de verhuur. De gemeente wilde hier echter geen vergunning voor geven. De Rechtbank bepaalde dat een hoge concentratie van gesplitste en/of omgezette woningen een negatief effect heeft op de leefbaarheid van de buurt. Het verbod werd daarom gehandhaafd.