Het Rijksvastgoedbedrijf de RVO en Rijkswaterstaat starten een proef waarbij ze willen leren van het beschikbaar stellen van ruimte voor opwekking van duurzame energie. In de proef worden stukken grond of water in kaart gebracht waar opwekking zou kunnen plaatsvinden. Dit gebeurd in overleg met netbedrijven en regionale en lokale overheden. Met de proef moet duidelijk worden hoe rijksgronden kunnen worden ingezet voor de energietransitie.

Primaire functie moet behouden blijven

Door te starten met enkele proefprojecten wil het Rijk ervaring opdoen. Er wordt gestart met 4 projecten waarbij het proces om energieprojecten op rijksgronden te ontwikkelen in kaart wordt gebracht. Een project met op een effectieve en zorgvuldige manier tot stand komen met oog voor de omgeving. Een locatie moet beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke doel en er is oog voor het maatschappelijk draagvlak.

Taken gesplitst

Het project wordt door drie uitvoeringsorganisaties van het Rijk opgepakt. Hierbij heeft iedere organisatie zijn eigen specialiteit. Zo heeft Rijkswaterstaat ervaring met grote infrastructurele projecten en zorgt het Rijksvastgoedbedrijf voor een adequate gronduitgifte. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adviseert over duurzame energietechnieken, financiering en innovatie, en werkt mee aan de procesbegeleiding bij integrale gebiedsontwikkeling en (financiële) participatie van de omgeving. Ook is deze Rijksdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieregelingen waar marktpartijen gebruik van kunnen maken.