De Friese Woningcorporatie Accolade heeft een ontheffing ontvangen van de Provincie Friesland. Hierdoor krijgt de corporatie bij de renovatie van complexen vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). De komende 10 jaar hoeft woningcorporatie Accolade geen ontheffing meer aan te vragen als er bijvoorbeeld vleermuizen nestelen.

Voorwaarden

De provincie Friesland heeft wel een aantal voorwaarden aan de ontheffing gekoppeld. Zo moet de woningcorporatie zich aan een een aantal regels houden waardoor vogels en vleermuizen niet te veel worden gestoord. Alleen als er sprake is van kleine populaties van (ruige) dwergvleermuizen, laatvliegers, huismussen en gierzwaluwen mogen deze worden verstoord of weggehaald worden. Onder een kleine populatie wordt verstaan maximaal 0,5% van de geschatte Friese populatie.

Overlast beperken

Accolade heeft afgesproken dat de vogels en vleermuizen zo min mogelijk last zullen ondervinden van de werkzaamheden. Renovatie tijdens de winterslaapperiode of het broedseizoen worden uitgesteld of anders uitgevoerd. Ook gaat de corporatie zorgen dat er kunstmatige holtes voor de dieren worden geplaatst.

Blij met ontheffing

Directeur-bestuurder Jeriça Hartholt is blij met de regeling die nu is getroffen: “Wij zijn voor natuurbehoud, het is onderdeel van onze organisatievisie. We verbeteren en verduurzamen 60 tot 80 wooncomplexen per jaar. Onze huizen hebben naast huurders ook andere bewoners. Die koesteren we ook. Jaarlijks plaatsen we ruim 800 nestkasten voor vogels en vleermuizen. Zo houden we de populaties in stand. De ontheffing maakt onze processen eenvoudiger en overzichtelijker. Het levert een snellere doorlooptijd op van plan tot uitvoering.”

De provincie Friesland zal jaarlijks evalueren of de ontheffing goed werkt, en indien nodig aanpassen.

Lees ook: inwoners gaan zelf luchtvervuiling meten