Minister Ollongren heeft naar aanleiding van Kamervragen aangegeven geluidsoverlast door warmtepompen aan te pakken. Kamerleden Ronnes en Agnes Mulder (CDA) hadden gevraagd om maatregelen te nemen. Een uitzending van consumentenprogamma Kassa werd door de Kamerleden aangehaald. Hierin klagen buurtbewoners over de overlast die zij ervaren door het gebrom van warmtepompen.

Geluidsoverlast warmtepompen niet nodig

De Minister laat in haar reactie weten dat ze de wetgeving gaat aanpassen. Gelijktijdig met de aanpassingen voor BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) zullen maximale geluidswaarden voor warmtepompen worden opgenomen in het Bouwbesluit. Volgens Ollongren bestaan er al Europese productrichtlijnen waaraan de warmtepompen moeten voldoen. Hierin staan maximale waarden genoemd terwijl veel warmtepompen beter presteren. Het is dus ook nu al mogelijk voor de consument en installateur om hier rekening mee te houden.

Lokale regelgeving

Tot de nieuwe landelijke wetgeving van kracht is kunnen gemeenten ook zelf maatregelen nemen. De Minister verwijst naar een model van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar in vangnetartikel 4:6 kan worden opgenomen dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden
vertaald naar maximale geluidniveaus op de erfgrens of minimale afstanden van
de bron tot de erfgrens.

Wat kun je doen tegen geluidsoverlast

De Kamerleden vragen verder wat er mogelijk is om het geluid te beperken. Volgens de Minister is de markt zelf al volop in beweging. “Warmtepompleveranciers en fabrikanten komen met verschillende oplossingen voor geluidsreductie.

  • Zo zijn er warmtepompen met grotere compressoren en een lager toerental om de geluidsproductie terug te dringen.
  • Een andere optie is geluidswerende omkasting van de buitenunit.
  • Ook kunnen trillingsdempers of een trillingsdempende montagebalk worden geïnstalleerd om de geluidsproductie te doen afnemen.
  • Het groter dimensioneren van het complete systeem zorgt ervoor dat een warmtepomp minder vaak aan hoeft te slaan.
  • De geluidproductie van een warmtepomp zou bij aanschaf bekend moeten zijn. De producent moet deze vermelden. Kies voor een warmtepomp die weinig geluid produceert.
  • Sommige uitvoeringen hebben de beschikking over een nachtregeling. Als deze staat ingeschakeld dat zal het systeem op lagere toeren draaien gedurende de nachtelijke uren. De warmtepomp is hierdoor stiller.
  • Tot slot is uiteraard de locatie van de buitenunit van belang. De geluidsoverlast neemt af naarmate de buitenopstelling verder van de gevel van de aangrenzende woning staat. Geadviseerd wordt om een warmtepomp niet binnen 10 meter van een muur te plaatsen.
montage warmtepomp op brackets tegen muur
Montage op brackets kan de geluidsoverdracht van een warmtepomp verminderen.

Lees ook: 4 valkuilen bij plaatsing luchtwarmtepomp

Wat zijn de normen

Volgens de Europese richtlijn Ecodesign Directive Commission Regulation (EU) No 206/2012 mogen warmtepompen en airconditioners maximaal 65 dB(A) geluid produceren bij installaties die kleiner of gelijk zijn aan 6kW. Installaties met een vermogen tot 12kW mogen maximaal 70 dB(A) produceren. De Nederlandse stichting geluidhinder heeft berekend dat dit op een afstand van 10 meter nog zo’n  34 tot 42 dB(A) aan geluid met zich mee brengt.

Ter referentie:

  • Fluisteren op 5 meter afstand: 30 dB(A)
  • Een huiskamer of een stille klas: 40 dB(A)
  • Licht autoverkeer op 30 meter of een koelkast die aanslaat: 50 dB(A)

Er is in Nederlandse geen specifieke regelgeving waaraan warmtepompen moeten voldoen. Het Bouwbesluit geeft wel aan dat er geen overlast mag zijn en geeft voor een aantal andere installaties een maximum aan van ten hoogste 30 dB(A). Dit is met een geluiddempende omkasting vrijwel altijd te halen.