Minister Ollongren heeft naar aanleiding van Kamervragen aangegeven geluidsoverlast door warmtepompen aan te pakken. Kamerleden Ronnes en Agnes Mulder (CDA) hadden gevraagd om maatregelen te nemen. Een uitzending van consumentenprogamma Kassa werd door de Kamerleden aangehaald. Hierin klagen buurtbewoners over de overlast die zij ervaren door het gebrom van warmtepompen.

Geluidsoverlast warmtepompen niet nodig

De Minister laat in haar reactie weten dat ze de wetgeving gaat aanpassen. Gelijktijdig met de aanpassingen voor BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) zullen maximale geluidswaarden voor warmtepompen worden opgenomen in het Bouwbesluit. Volgens Ollongren bestaan er al Europese productrichtlijnen waaraan de warmtepompen moeten voldoen. Hierin staan maximale waarden genoemd terwijl veel warmtepompen beter presteren. Het is dus ook nu al mogelijk voor de consument en installateur om hier rekening mee te houden.

Lokale regelgeving

Tot de nieuwe landelijke wetgeving van kracht is kunnen gemeenten ook zelf maatregelen nemen. De Minister verwijst naar een model van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar in vangnetartikel 4:6 kan worden opgenomen dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden
vertaald naar maximale geluidniveaus op de erfgrens of minimale afstanden van
de bron tot de erfgrens.

De markt anticipeert

De Kamerleden vragen verder wat er mogelijk is om het geluid te beperken. Volgens de Minister is de markt zelf al volop in beweging. “Warmtepompleveranciers en fabrikanten komen met verschillende oplossingen voor geluidsreductie. Zo zijn er warmtepompen met grotere compressoren en een lager toerental om de geluidsproductie terug te dringen. Een andere optie is
geluidswerende omkasting van de buitenunit. Ook kunnen trillingsdempers of een trillingsdempende montagebalk worden geïnstalleerd om de geluidsproductie te
doen afnemen. Tot slot is uiteraard de plaatsing van de buitenunit van belang. De geluidsoverlast neemt af naarmate de buitenopstelling verder van de gevel van de aangrenzende woning staat.

Lees ook: 4 valkuilen bij plaatsing luchtwarmtepomp