23 wooncorporaties hebben gezamenlijk een pamflet opgesteld waarin ze pleiten voor meer invloed op het passend houden van woningen voor huidige huurders. De woningcorporaties constateren dat er grote groepen bewoners zijn die een te grote of kleine woning bewonen. Ook is er soms sprake van te hoge of te lage huur ten opzichte van het inkomen. De oorzaak hiervan ligt volgens de corporaties in het gebrek aan mogelijkheden na toewijzing.

Wijziging gezin en inkomen

Op dit moment stellen woningcorporaties eisen aan het inkomen en gezinssamenstelling bij toewijzing van een huurwoning. Zo kan bijvoorbeeld een woning met meerdere slaapkamers uitsluitend worden toegewezen aan een gezin met meerdere kinderen. Zodra de kinderen uit huis gaan heeft de corporatie echter geen invloed meer. Toch staan er dan enkele slaapkamers leeg terwijl er andere gezinnen met kinderen te klein wonen. De corporaties pleiten daarom voor ‘passend wonen‘ in plaats van ‘passend toewijzen’.

Buitenland

Dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben wordt duidelijk door de voorbeelden die in het pamflet staan vermeld. In België bijvoorbeeld kan een huurder worden verplicht te verhuizen als na 9 jaar blijkt dat de gezinssamenstelling is gewijzigd. In Frankrijk kan de huurprijs bijna drievoudig worden verhoogd. Dit zijn niet de maatregelen die de opstellers van het pamflet voorstellen. Ze pleiten voor het openen van de discussie. Het probleem van scheefgroei speelt in alle grote Nederlandse steden. Door de krapte op de woningmarkt is het extra lastig voor huurders om een geschikte woning te vinden.

Nederland

De corporaties nemen als voorbeeld Amsterdam. Hier wonen 5.000 gezinnen met drie of meer kinderen in een driekamerwoning kleiner dan 60 m². Tegelijkertijd wonen ruim
10.000 Amsterdamse huishoudens zonder kinderen in woningen groter dan 70 m² met drie of meer slaapkamers. in de regio Haaglanden wonen circa 25.000 huishoudens duurder dan wenselijk en circa 35.000 huishoudens goedkoper dan nodig.

inkomensafhankelijke huurverhoging

De corporaties zijn ervan overtuigd dat ze veel meer kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Door veel gerichter te kijken naar wie nu eigenlijk welke huurwoning nodig heeft en wat een ‘faire’ huurprijs is die bij het inkomen past. In 2013 werd de inkomensafhankelijke huurverhoging geïntroduceerd. Dit was een belangrijke eerste stap maar onvoldoende om passend wonen te bewerkstelligen. Er is hierbij sprake van slechts 2 inkomensgroepen. Dit is te weinig om echt passend te kunnen toewijzen. De corporaties pleiten ervoor om het aantal
inkomensgroepen te vergroten én naar de grootte van het huishouden te kijken.

Passend wonen

Door jaarlijks het inkomen en de gezinssamenstelling te controleren kan de huurprijs omhoog of omlaag worden bijgesteld. De corporaties denken dat ze meer woningen kunnen aanbieden als er meer doorstroming komt in de bestaande voorraad en er woningen bij worden gebouwd. De corporaties stellen voorop dat deze voorgestelde maatregel niet tot doel heeft om meer inkomsten te genereren. Het zou over de gehele linie budget neutraal moeten blijven. Wel zouden hierdoor meer gezinnen een passende woning krijgen.

Lees ook: Woningmarkt ziet vertrouwen verder dalen