Middels het Maastricht Energie Akkoord gaat Maastricht zich toewijden aan duurzaamheid. Nadat de meeste auto’s ondergronds rijden en voetgangers en fietsers bovengronds ruim baan hebben, gaan de stedelijke ontwikkelingen in Maastricht-Oost door onder de vlag Mijn Groene Loper. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Maastricht, Projectbureau A2, Ballast Nedam Development en LAUDY Bouw & Ontwikkeling.

Maastricht Energie Akkoord

Alle betrokken partijen zien het belang van duurzaamheid in en voegen daad bij woord. Gistermorgen zijn de ambities en afspraken vastgelegd in het Maastricht Energie Akkoord. In het akkoord ligt de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit moet bereikt worden door over te gaan op duurzame en meer milieuvriendelijke energie. Voor de samenwerkingspartners van Mijn Groene Loper horen bij duurzaamheid ook andere thema’s zoals mobiliteit, gezondheid en ecologie.

Duurzaam en sociaal

Onlangs is de ondertunneling van de A2 en de nieuwe bovengrondse recreatieve route met 1.800 bomen tussen het Europaplein in het zuiden van de stad tot in het Buitengoed Geul & Maas ten noorden van de stad gerealiseerd. Buiten deze projecten ter verduurzaming van de stad zijn er ook andere ambities vastgelegd in het akkoord. De ambitie is er om woningen minimaal energieneutraal te krijgen en appartementen zo veel als mogelijk. Op het gebied van mobiliteit wordt het gebruik van fietsen gestimuleerd door grotere bergingen en fietsparkeerplaatsen in openbaar gebied. Het sociale aspect wordt niet vergeten in het Maastricht Energie Akkoord. Zo is er een lokale samenwerking met Talentino, een organisatie die arbeidsplekken aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ambities Natuur en Milieu

Met het Maastrichts Energie Akkoord wordt de duurzame basis gelegd voor de eerste 120 energie neutrale woningen die binnen enkele weken in verkoop gaan. Op het gebied van ecologie zijn er reeds tien meter hoge haagbeuken geplaatst, deze trekken veel nestelende vogels aan. De volgende ambitie draait om de bij. In samenwerking met Natuur & Milieu wordt gekeken om met een bijenlint de overlevingskansen van deze nuttige insecten te vergroten. Tevens onderzoekt men hoe de bebossing langs de Groene Loper energie kan gaan opleveren voor de omgeving.

Mission zero Maastricht

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om honderd procent klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken werkt zij samen met bedrijven, organisaties maar ook zeker de bewoners. Zij doen dit onder de noemer #missionzeromaastricht en het Maastricht Energie Akkoord is daar onderdeel van. In dit akkoord staan concrete acties en afspraken aangaande de transitie naar duurzame energie en het versneld terugdringen van de CO2-uitstoot.

Lat hoog leggen

Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit Gert- Jan Krabbendam: “We staan voor een grote opgave als het gaat om ons klimaat. Als gemeente hebben we met ons beleid invloed op een derde van alle CO2-uitstoot in Nederland. Dat is een kans, maar ook een verantwoordelijkheid. We zijn namelijk de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt en de laatste die er nog iets aan kan doen. We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd om ons daar keihard voor in te zetten, maar dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we de hulp bij nodig van de inwoners van Maastricht, maar ook van bedrijven en de industrie. Daarom sluiten we deze Energieakkoorden. En daarom zijn we ook zo blij met bedrijven als Ballast Nedam en Laudy Bouw die in het voortouw nemen en de lat nog hoger blijven leggen voor de hele bouwsector”, aldus Krabbendam op de site van Ballast Nedam.