Sinds 2016 werken vijf woningbouwcorporaties in Brabant samen aan de duurzaamheidsopgaven onder de naam Duurzame Energie Alliantie West-Brabant (DeaWeb). Het initiatief daarvoor komt vanuit de regio West-Brabant die vanuit haar energietransitie beleid de corporaties aanmoedigde en in het eerste jaar ondersteunde om de samenwerking op gang te brengen. De eerste opgave van DeaWeb is geweest: het herzien van de onderhoudscontracten van alle WKO-installaties. De wens is om het beheer en de werking van 24 installaties die ruim 900 woningen voorzien van warmte en koeling professioneler op te zetten. Er waren meer dan 15 installateurs betrokken bij het onderhoud, met zeer uiteenlopende contracten. Veel corporaties kennen deze problematiek.

Begin Deaweb

Jan Schouw, Adviesbureau de Volharding, en Pierre Hobbelen, bestuurder van Thuisvester, hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van DeaweB. Jan Schouw: “De kracht van DeaweB zit ‘m in de kleinschaligheid. Collectieve problemen kunnen in alle openheid besproken worden. Het concept is goed te stempelen op andere collectieve samenwerkingsverbanden op de website van Insideista.

huurwoningen DeaWeb
Woningcorporaties staan voor een enorme financiële uitdaging. Met DeaWeb kan fors worden bespaard op uitgaven.

Waarom werken corporaties samen ter bevordering van duurzaamheid? De druk op corporaties neemt toe, enkele voorbeelden:

  • Gemiddeld label B in 2021
  • Nul op de meter woningen (NOM)
  • Energieneutraal in 2037
  • Alle huizen zonder gas in 2050

Onderzoek

DeaWeb heeft het beheer en functioneren van haar installaties laten onderzoeken door een onafhankelijk adviesbureau, istaDES. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het functioneren van de installaties niet overal optimaal is; er zijn behoorlijke verschillen tussen de corporaties. De afgesloten contracten zien vooral toe op onderhoud maar er is niets vastgelegd over de prestaties, het te behalen rendement en het beheer.

Partijen om voorstel gevraagd

Aan verschillende onderhoudspartijen is gevraagd een aanbieding te doen op basis van een prestatie-onderhoudsbestek waarin, naast onderhoud en beheer, ook een gegarandeerde prestaties van de installaties is opgenomen. De opdracht is uiteindelijk verstrekt aan twee bedrijven; Kuijpers en Kropman.

Meerwaarde

Met deze contracten:

  • blijven de contractkosten hetzelfde of vallen lager uit
  • zal de energierekening ca 20% dalen
  • zal een CO2 reductie worden bereikt van 900 ton
  • is er minder tijdsinzet vanuit de corporaties nodig

Samenwerking wordt voortgezet

Binnen DeaWeb is in alle openheid informatie gedeeld en besproken. Doordat alle partijen met dezelfde problematiek worstelen wordt snel duidelijk dat samenwerking loont. De samenwerking binnen DeaWeb wordt dan ook vervolgd met een gezamenlijke aanpak rond zon- en windenergie. De vijf lokale woningcorporaties die zich verenigd hebben in DeaWeb zijn Thuisvester, Meander, Woonvizier, Leystromen en Woonkwartier.