De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft onlangs haar bevindingen gepresenteerd over het onderzoek naar de staat van governance binnen de corporatiesector. Voor de meeste in 2017 onderzochte corporaties is de governance beoordeeld als voldoende.

Governance: Hieronder wordt verstaan het sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden binnen een woningcorporatie.

Met dit onderzoek wil de Aw bevorderen dat een corporatie zijn doelstellingen realiseert. Het is daarnaast een belangrijke waarborg voor goed presteren en het  helpt onverhoopte problemen te voorkomen.

Onvoldoende

Er waren ook een aantal corporaties dat nog niet voldeed aan de minimaal vereisten. De meest voorkomende reden hiervan betreft het niet adequaat invullen van de controlfunctie in combinatie met gebreken in kernprocessen. Daarnaast speelden soms andere zaken zoals noodzakelijke verbeteringen op het vlak van risicomanagement, de relatie met stakeholders, de financiële competenties binnen de organisatie of de samenstelling van de RvC.

Cultuur

De Aw meldt dat in de huidige opzet van het onderzoek te weinig informatie over de bedrijfscultuur naar voren komt. Het is nu voornamelijk een theoretisch onderzoek met 2 besprekingen van de bestuurders en raad van bestuur. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer inzicht kan worden verkregen op de cultuur van een corporatie als geheel. Mogelijk kiezen ze voor interviews of via steekproeven, vragenlijsten en/of selfassessments.